In september is de Nederlandse arbeidsmarkt verder verbeterd. Het aantal nieuwe banen nam toe en er waren minder werklozen. De arbeidsmarkt lijkt zich weinig aan te trekken van de zwakke conjunctuur. Het aantal werklozen is in september volgens opgave van het Centraal Bureau voor de Statistiek voor de vijfde maand op rij gedaald. Het aantal werklozen nam af met 4000 ten opzichte van augustus, opnieuw waren er meer mensen aan het werk. In september was 8% van de beroepsbevolking werkloos, dat is evenveel als in augustus.

Uit cijfers van UWV blijkt dat het aantal WW-uitkeringen in september met 11.000 is afgenomen tot 420.000. Alleen onder 55-plussers nam het aantal WW-uitkeringen niet af.

Minder werklozen, meer werkenden

De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid kwam in september uit op 628.000 personen. Het aantal werklozen is de afgelopen drie maanden met gemiddeld 10.000 per maand afgenomen. De werkzame beroepsbevolking, dat zijn personen die twaalf uur of meer per week werken, is in die periode evenveel gestegen als de werkloze beroepsbevolking is gedaald. Dat was ook in september het geval: het aantal werkenden steeg met 4000, hand in hand met de afname van het aantal werklozen.

Dit betekent dat per saldo niet meer of minder mensen zich aanbieden op de arbeidsmarkt. De werkzame beroepsbevolking kromp in het eerste kwartaal van dit jaar door baanverlies nog sterk, met gemiddeld 18.000 personen per maand. Sinds april groeit de werkzame beroepsbevolking en zijn er dus meer mensen aan het werk.

Grotere participatie vrouwen

In de afgelopen vijf maanden daalde de werkloosheid met bijna 60.000 personen. Het aantal werklozen daalde onder mannen, met 37.000, sterker dan bij vrouwen. Bij mannen nam het aantal werkenden echter minder hard toe dan de werkloosheid afnam. Dit betekent dat minder mannen actief zijn op de arbeidsmarkt. Bij vrouwen steeg het aantal werkenden juist sneller dan de werkloosheid daalde, een teken dat de participatie van vrouwen op de arbeidsmarkt nog altijd toeneemt.

Opnieuw minder WW-uitkeringen

Het aantal lopende WW-uitkeringen nam in september af met 2,4% tot 420.000. In alle leeftijdsklassen, met uitzondering van de 55-plussers, daalde het aantal uitkeringen in september. Vergeleken met een jaar geleden nam het aantal uitkeringen toe met bijna 5%. Het aantal uitkeringen aan jongeren tot 25 jaar nam vergeleken met een jaar geleden af met 15,8%. Ook in de leeftijdsklasse 25-45 jaar lag het aantal uitkeringen onder het niveau van een jaar geleden. Aan 45-plussers verstrekte UWV juist meer uitkeringen dan vorig jaar.

Vanuit vrijwel alle sectoren nam het aantal WW-uitkeringen in september af, vergeleken met de maand ervoor. De grootste daling deed zich voor in de bouwnijverheid en het onderwijs. Het aantal uitkeringen vanuit de sectoren openbaar bestuur en zorg en welzijn ligt in september dit jaar met respectievelijk 18,6% en 17,8% flink boven het niveau van september vorig jaar. Alleen de sectoren bouwnijverheid en onderwijs tellen september dit jaar minder uitkeringen dan vorig jaar.

Werkloosheid in Nederland relatief laag

De werkloosheid in Nederland volgens de definitie van de International Labour Organisation (ILO) kwam in september uit op 6,5% van de beroepsbevolking. In augustus was dat nog 6,6%. Daarmee is de werkloosheid in Nederland internationaal gezien relatief laag. De werkloosheid in de Eurozone bedroeg in augustus namelijk 11,5% en in de Europese Unie als geheel 10,1%. Met circa 5 procent was de werkloosheid het laagst in Oostenrijk, Duitsland en Malta.

Het Centraal Planbureau gaat voor heel 2014 uit van een gemiddelde werkloosheid van — volgens de ILO-definitie — 620.000. Met ruim 616.000 werklozen gemiddeld over de eerste negen maanden van het jaar lijkt het Planbureau nu aan de pessimistische kant. In september zijn er 580.000 werklozen, duidelijk onder het jaargemiddelde.

 

Bron: fd.nl

Terug naar overzicht