Dankzij een pakket van maatregelen gericht op het mkb kunnen er volgend jaar honderdduizend banen gecreëerd worden.

Dat stelt onderzoeksbureau Panteia op basis van eigen onderzoek, dat maandag is overhandigd aan vertegenwoordigers van het ministerie van Economische Zaken.

Het voorgestelde pakket pakt volgens de onderzoekers neutraal uit voor het financieringstekort van de overheid.

De oplossing ligt volgens de organisatie in een combinatie van substantiële vermindering van de administratieve lastendruk, een investeringsimpuls voor het bedrijfsleven en het aanpakken van de mismatch op de arbeidsmarkt.

Als al de voorgestelde maatregelen door Den Haag worden overgenomen, zouden er volgens Panteia meer arbeidsplaatsen bij komen dan er volgens de raming van het Centraal Planbureau (CPB ) in 2014 zullen verdwijnen. Het CPB schat dat de werkloosheid dit jaar met honderdvijftigduizend personen oploopt en in 2014 nog eens met vijftigduizend.

“We moeten het tij keren voor de BV Nederland”, zegt Ton Geerts, algemeen directeur van Panteia in een toelichting. “Sinds 2012 is de banenmotor die het mkb altijd was vastgelopen. Dit jaar zijn er vijfenvijftigduizend banen minder in het mkb.”

Administratieve lasten

Het kabinet moet in de eerste plaats de administratieve lasten voor bedrijven halveren. Dit zou een besparing van 4 tot 4,5 miljard opleveren. Daarnaast is een reductie nodig van 25 procent van de inhoudelijke nalevingskosten, oftewel 2,5 tot 5 miljard euro.

Tezamen levert dit een besparing van 6,5 tot 9,5 miljard euro. Voorwaarde is dat het bedrijfsleven de kans krijgt elektronisch zaken te doen met de overheid.

Verlaging van de administratieve lasten leidt tot lagere bedrijfskosten en daarmee tot een betere concurrentiepositie en investeringspotentieel. Al met al kan dit volgens de onderzoekers de komende een tot twee jaar vijftigduizend extra banen opleveren.

Daarnaast moet er volgens Panteia een investeringsimpuls van 6 miljard euro komen door verbetering van de financieringsmogelijkheden, goed voor nog eens vijftigduizend banen.

Zo kunnen de financieringsmogelijkheden van microkredietorganisatie Qredits verruimd worden, moeten Kredietunies mogelijk gemaakt worden en het plafond van de borgstelling MKB kredieten (BMKB) verhoogd. Ook het tarief voor de investeringsaftrek moet omhoog.

Groeikansen

“Meer dan de helft van de ondernemers, 60 procent, ziet groeikansen voor het eigen bedrijf”, aldus Geerts. “Twee op de drie daarvan zien echter belemmeringen, waarbij vooral het gebrek aan financiële middelen en financiering genoemd wordt. Ook het beleid van de overheid wordt gezien als een obstakel om te groeien.”

Driekwart van de bedrijven die belemmeringen ervaren, denkt weer of extra personeel aan te zullen nemen wanneer die obstakels uit de weg worden geruimd.

Mismatch

Om de mismatch op de arbeidsmarkt aan te pakken moeten mensen die net niet voldoen aan de eisen voor openstaande vacatures worden bijgeschoold.

Ook moet het aantal praktijkplaatsen voor de beroepsbegeleidende leerweg van het MBO vergroot worden. Maatregelen om vraag en aanbod op de arbeidsmarkt beter op elkaar aan te laten sluiten, kunnen volgens het rapport nog een tienduizend extra banen genereren.

Het verruimen van de financieringsmogelijkheden en het beter aansluiten van arbeidsaanbod en – vraag zou volgens Panteia bovendien niet alleen op korte termijn voor meer banen zorgen maar op de langere termijn ook een structurele toename van 220 duizend arbeidsplaatsen opleveren.

“Brancheorganisaties zien enerzijds een groeiende werkloosheid en anderzijds onvervulbare vacatures. Daarnaast vinden ze het moeilijk om voldoende laagopgeleide werknemers te krijgen”, verklaart Geerts.

Bron: nuzakelijk.nl

Terug naar overzicht